InnoMate „Fedezd fel a munka világát!” Nyereményjáték szabályzat

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a United Way Magyaoroszág/Erőforrás Alapítvány weboldalán (www.unitedway.hu) illetve InnoMate programjában szereplő középiskolák diákjai számára meghirdetett ingyenes nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék). A  játék  Szervezője  az Erőforrás Alapítvány/United Way Magyarország (székhely:  1061 Budapest, Andrássy út 11.; nyilvántartási száma: 7364), továbbiakban: Szervező. A Játékban  résztvevő  jelentkező  a  részvétellel  minden  további  jogcselekmény  nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki a játék lezárásakor (2020.november 12.) a 13. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem töltötte be (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban nem vehetnek részt az Erőforrás  Alapítvány (székhely:  Budapest,  1061  Andrássy  út  11.,  adószám: 18093951-1-42) (továbbiakban: Szervező) vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.)

 1. A Játék időtartama

A Játék 2020. október 21-étől 2020. november 12. 23:59-ig tart. A Játékban részt venni a beküldési határidő napján az adott játéknál megadott időpontig lehetséges.  A Játék  időtartamának  kezdete  előtt  és  befejezése  után  érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra  jelentkezni az InnoMate program „Fedezd fel a munka világát!” pályaorientációs alkalmain való részvétellel lehet oly módon, hogy a Játékos minden alkalom teljes időtartamán részt vesz .Jelentkezni a jelentkezési kérdőívben kért adatok hiánytalan megadásával lehet .A nyeremények kézbesítésének, igénybe vehetőségének szükséges feltétele valós, működő e-mail cím megadása! A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: Egy e-mail cím (egy e-mailcímről érkező több értékelésesetén is) csak egyszer szerepel a sorsolásban. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban  foglaltak  szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez .A játékban való részvétel:  az  értékelő  kérdőív  érvényes  e-mailcímmel  történő  megküldése  a  Szabályzat automatikus elfogadásának minősül.

 1. Nyeremények

2 db Samsung Galaxy Tab tablet, 3 db Smartwatch SIM és bluetooth, New edition 2020, MediaTek A1-Watch, Black Edition okosóra, 3 db minimum 10.000HUF értékű fejlesztő könyvcsomag

 1. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények a Játék lezárását követő 15 munkanapon belül kerülnek kisorsolásra azon Játékosok között, akik a 3. pontban foglaltaknak megfelelően megfeleltek a feltételeknek. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye vagy a Szervező titkára által kijelölt más megfelelő helyszín. A sorsolásról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben értesíti. Szervező jogosult a Játékos személyi  adatainak  bekérésére  a  részvételi  feltételeknek  (13-26.  életév)  való  megfelelés ellenőrzéséhez. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a  Nyertes a megadott adatok  pontatlansága  vagy  megváltozása,  illetve  postafiókja  levélfogadásra  alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.6. Nyeremény kézbesítése. A  nyereménytárgyakat  a  Szervező  kézbesíti,  vagy  személyesen  adja  át  a  nyerteseknek  (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában). A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. A nyereményeket Magyarországon és a Magyarországgal szomszédos országokban Szervező saját költségén kézbesíti. A szomszédos országok határain túli címekre való kézbesítés csak akkor megoldható, ha annak szállítási költségeit a Nyertes viseli. A   kézbesítéssel   kapcsolatos   reklamáció   a   Szervezőnél   tehető   meg. Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt  a  nyertes  által  megadott  címen  kézbesíteni,  akkor a  nyereményt  egyéb  akció keretén belül ismételten kisorsolják. A Nyertesek kötelesek  együttműködni  a  nyeremény  átvétele/igénybe  vétele  érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetvenem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás

A nyeremények üzleti célú ajándék juttatásának minősülnek, így a Személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi  CXVII.  törvény  70.  §  (2a)  szerint  a  Nyertes  számára  nem  jelentenek adókötelezettséget.

 1. Adatkezelési tájékoztató

A  Játékosok  személyes  adatainak  kezelésére  a  Szabályzat  részét  képező  Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A  személyes  adatok  felvétele  a  Játékosok  önkéntes  hozzájárulásán,  a  nyertes  Játékos(ok) személyes  adatainak  kezelése  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvényen,  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A  Játékosok  a  Játékban  való  részvétellel  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  személyes  adataik  a Szervezőadatbázisába  kerüljenek  és  azokat  a  Szervező  az  Adatkezelési  Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a regisztrációval a Játékos  feltétel  nélküli,  kifejezett  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy amennyiben Nyertesként kisorsolásra kerül, személyes adatait –nevét, születési dátumát, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét -a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
 • a nyertes Játékos(ok)  név  és  lakcím  adatait  tartalmazó  sorsolási  jegyzőkönyvet  a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a  alapján  8  évig,  illetve  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a  nyeremény  kézbesítésre  kerül,  az  adatfeldolgozóként  eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja. A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben azt kéri, a Szervező az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése  iránti  igény  a Nyereményjátékban  való  részvételét  is  megszüntetheti,  amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat azilletékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap:www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400). A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.9. Felelősségkizárás. A regisztráció  hiányosságáért  (a  jelentkezéskor  történő  címelírás,  kevesebb  válasz  stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény  hibájával,  meghibásodásával  kapcsolatos  igényeit  nyereményekhez  kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben  a  Játékos  magatartása  következtében  vagy  azzal  összefüggésben  harmadik személy  vagy  bármely  hatóság,  illetve  bíróság  a  Szervezővel  szemben  bármilyen  igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A Szervező által szervezett nyereményjátékot sem a  Microsoft,  sem  a Facebook  semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt Szervezőtől sem a Google, sem a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására, így különösen a Játék határidejének meghosszabbítására illetve a nyeremények körének bővítésére.