Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Erőforrás Alapítvány (a továbbiakban: „Erőforrás”), mint adatkezelő a www.unitedway.hu domain név alatt működő weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) felkereső bármely személyt (a továbbiakban: „Felhasználó”), tájékoztassa az adatkezelésről.

Kérjük, hogy a Tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, így különösen az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet („General Data Protection Regulation) a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján járunk el.

1. SZERVEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adatkezelő neve Erőforrás Alapítvány
Adatkezelő címe 1061 Budapest, Andrássy út. 11
Nyilvántartási szám 01-01-0007364
Adószám 18093951-1-42
Adatkezelő elérhetőségei Honlap: www.unitedway.hu
Telefon: +36 1 627 7732
Adatvédelmi Tisztviselő (DPO) és elérhetőségei: Cseh Patrik
dpo@unitedway.hu
+36 70 881 0664

2. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Az Erőforrás a Weboldal használata és a szervezet tevékenysége során a következő Felhasználókra és Ügyfelekre vonatkozó adatokat gyűjti és kezeli (ezeknek a személyes adatoknak a megadása kizárólag akkor szükséges, amennyiben a Felhasználó adományt kíván juttatni az Erőforrás részére és támogatni kívánja az Erőforrást, csatlakozni kíván az Erőforráshoz vagy részt szeretne venni egy eseményen, valamint, ha önkéntesként szeretne részt venni az Erőforrás munkájában). A honlapon alkalmazott sütikről (Cookie) itt tájékozódhat.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS SORÁN

A regisztrációnál / jegyvásárlásnál, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama
Vezetéknév, Keresztnév Ügyfél azonosítása, kapcsolattartás, számla kiállítása Szerződés teljesítéséhez és a kapcsolódó számlázás miatt törvényi megfelelés (Szt.- 2000. évi C.tv. 166.§ (6), 169.§) Számviteli törvény szerint előírt megőrzési ideig, legalább 8 évig
E-mail cím Elektronikus számla kiállítása, vásárlás visszaigazolása
Cím Számla kiállítása
Cégnév, székhely, adószám (opcionális) Cég nevére történő számla kiállítása
Telefonszám Kapcsolattartás Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján
Önkéntes, érintett hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig1
Megjegyzés Megjegyzések, információk közlése

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ESETÉN

Regisztráció során, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama
név, e-mail cím Hírlevél küldése Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján
Önkéntes, érintett hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig1

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ADOMÁNYOZÁS ESETÉN

Adományozás, aukció, vásárlás során, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama
Vezetéknév, Keresztnév Adományozó azonosítása Számlázás miatt törvényi megfelelés (Szt.- 2000. évi C.tv. 166.§ (6), 169.§) Számviteli törvény szerint előírt megőrzési ideig, legalább 8 évig
Adományozás módja és mértéke Számla kiállítása
Cím
Cégnév, székhely, adószám (opcionális) Cég nevére történő számla kiállítása
E-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján
Önkéntes, érintett hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig1

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÖNKÉNTESEKKEL KAPCSOLATBAN

Önkéntesnek való regisztráció során, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok és az önkéntesség ideje alatt keletkezett adatok.

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama
Vezetéknév, keresztnév Önkéntes azonosítása Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján
Önkéntes, érintett hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig1
E-mail cím, telefonszám, lakcím Kapcsolattartás
Születési hely és idő Önkéntes programba való felvétel és nyilvántartás, valamint jelentkező megfelelőségének, képességeinek felmérése
Végzettségre vonatkozó információk
Jelentkező munkaviszonyára vonatkozó információk foglalkoztatás formája, jelenlegi foglalkozása, jelenlegi munkahely
Önkéntes tevékenységre vonatkozó információk
Idegen nyelv ismeretével kapcsolatos információk
Önkéntesség időtartama
Jelentkező motivációjára vonatkozó információk

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ESEMÉNYEN VALÓ FOTÓZÁS ESETÉN

Eseményen való részvétel során, a résztvevőkről készült kép és hangfelvételek.

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama
Képmás, hang Promóciós anyagok előállítása, alapítvány munkásságának bemutatása, népszerűsítése, esemény dokumentálása Előzetes tájékoztatás és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján
Jogos érdek
5 év

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE NÉVJEGYKÁRTYÁK KEZELÉSE ESETÉN

Érintettek által átadott, névjegykártyán szereplő adatok.

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama
Névjegykártyán szereplő adatok (Név, telefonszám, e-mailcím, cím, beosztás) Kapcsolattartás, kapcsolatépítés Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján
Önkéntes, érintett hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig1

1 Hozzájárulását a fent megadott címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton bármikor visszavonhatja, vagy gyakorolhatja az Önt megillető jogait.

3. AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

4. AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

Az adatok kezelésére, feldolgozására Szervezetünk, a honlap üzemeltetésével kapcsolatban, annak karbantartásával, frissítésével foglalkozó munkatársai, adományozás esetén értékesítéssel, pénzügyi és számvitellel foglalkozó kollégáink, önkéntes program esetén szervezetünk programért felelős munkatársai, valamint az események szervezése kapcsán, az abban résztvevő kollégák jogosultak.

5. ADATFELDOLGOZÓK

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

Adatfeldolgozó Adatkezelés célja Továbbított személyes adatok kategóriái
Process Solutions Kft.
1134 Budapest, Váci út 33.
Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása Számlázáshoz, tranzakcióhoz szükséges adatok
OTP Mobil Kft. (Simple)
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32
Online tranzakció biztosítása Tranzakcióhoz szükséges adatok
Keystone-Inc Kft.
1062 Budapest, Bajza u. 50.
Honlap üzemeltetés, technikai háttér biztosítása Sütik

6. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy garantálják a személyes adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és elérhetőségét (az engedélyezett célokra). A bizalmas jelleg azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik jogosultak azokat felhasználni. A sértetlenség azt jelenti, hogy az adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az arra felhatalmazott felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, ha arra az engedélyezett cél érdekében szükségük van.

A fentieknek megfelelően az Erőforrás biztosítja, hogy a személyes adatok jogtalan és illetéktelen kezelése ellen, továbbá a Személyes Adatok véletlen elvesztése vagy károsodásának elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeket az elveket akként hajtják végre, hogy megfelelő hardveres és szoftveres biztonsági intézkedéseket alkalmaznak (ideértve a fizikai belépési és rendszer-hozzáférési ellenőrzést, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Az Erőforrás megfelelő eljárásokat és technológiákat használ annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét az adatok gyűjtésétől azok törléséig biztosítsa. Az Erőforrás a Felhasználó jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatait bizalmasan kezeli, és azokat nem közli semmilyen harmadik féllel, kivéve, ha az ilyen közlést jogszabály írja elő és/vagy azt a Felhasználó eseti alapon kifejezetten engedélyezi.

7. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezettől arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a Szervezet módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a Szervezettől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Szervezet abban az esetben utasítja el, ha a Szervezetet a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szervezet zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szervezet személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön egy érthető, átlátható tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezeléséről, amely társaságunknál történik.