General Electric adományozói kampány adatkezelési nyilatkozat

Alulírott, ezúton kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a munkáltatóm, a GE Hungary Kft. (székhely: 1044 Budapest, Váci út. 77., cégjegyzékszáma: 01-09-719347) a munkabéremből a kérelmemre levonandó, és a jelen nyilatkozatban megjelölt szervezet részére átutalandó összeg vonatkozásában a támogatás felhasználásának adminisztrációja céljából, a jelen nyilatkozat megtételétől számított 6. adóév végéig kezelje, és az Erőforrás Alapítvány (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 11.; bírósági nyilvántartási szám: 7364) részére havi rendszerességgel továbbítsa a rám vonatkozó alábbi személyes adatokat: vezeték- és keresztnevem; elektronikus levelezési címem; adományozott ügy megnevezése; kérelmem alapján a munkabéremből levonandó és átutalandó támogatás összege. Hozzájárulok továbbá, hogy az adattovábbítás címzettje – a nélkülözhetetlenül szükséges mértékben – hozzáférhetővé tegye a fent megjelölt személyes adataimat azon munkavállalói részére, akinek az adatkezelés céljából feltétlenül szükséges megismerni azokat. Tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozatom nem érinti a személyes adataimnak a munkáltatóm általi, más jogcímen való kezelését, és amennyiben a jelen nyilatkozat bármilyen okból hatályát veszti, az nem hat ki a munkáltatóm által más jogcímen kezelt személyes adataim kezelésére. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a fentiek szerinti adatkezelés az önkéntes hozzájárulásomon alapul, valamint hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint az adatkezelőnek a 1077 Budapest, Váci út 77. címre küldött levélben tájékoztatást kérhetek az adatkezelésről, illetőleg kérhetem a kezelt személyes adataim helyesbítését, törlését vagy zárolását, valamint hogy jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy az illetékes bírósághoz fordulhatok.