Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

 Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a United Way Magyarország (a továbbiakban: „UWH”), mint adatkezelő a honlap használata során és a tájékoztatóban foglalt adatkezelések során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztatást nyújtson.

Kérjük, hogy a Tájékoztatót olvassa el figyelmesen!  Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, illetve vonatkozó jogszabályok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, így különösen az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet („General Data Protection Regulation) a továbbiakban: GDPR) előírásai alapján járunk el.

1.      SZERVEZETRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adatkezelő neve United Way Magyarország
Adatkezelő címe 1133 Budapest, Váci út 80-84.
Nyilvántartási szám 01-01-0007364
Adószám 18093951-1-42
Adatkezelő elérhetőségei Honlap: www.unitedway.hu

Telefon: +36 1 627 7994

Adatvédelmi Tisztviselő (DPO) és elérhetőségei: Dr.Juhász József

dpo@unitedway.hu

+36 70 300 0461

2.      MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

UWH az űrlap használata és a szervezet tevékenysége során a következő adatokat gyűjti és kezeli.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS SORÁN

A regisztrációnál / jegyvásárlásnál, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatok Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama

Vezetéknév, Keresztnév

Ügyfél azonosítása, kapcsolattartás, számla kiállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján Szerződés teljesítése és a kapcsolódó számlázás miatt jogi megfelelés biztosítása (Szt.- 2000. évi C.tv. 166.§ (6), 169.§)

Számviteli törvény szerint előírt megőrzési ideig, legalább 8 évig

E-mail cím

Elektronikus számla kiállítása, vásárlás visszaigazolása
Cím

Számla kiállítása

Cégnév, székhely, adószám

(opcionális)

Cég nevére történő számla kiállítása
Telefonszám Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig1

Megjegyzés

Megjegyzések, információk közlése

 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ESETÉN

Regisztráció során, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatok

Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama
név, e-mail cím Hírlevél küldése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig1

 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ADOMÁNYOZÁS ESETÉN

Adományozás, aukció, vásárlás során, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatok

Cél Jogalap Az adatkezelés időtartama

Vezetéknév, Keresztnév

Adományozó azonosítása Számlázás

miatt törvényi megfelelés

(Szt.- 2000. évi C.tv. 166.§

(6), 169.§)

Számviteli törvény szerint előírt megőrzési ideig, legalább 8 évig

Adományozás módja és mértéke

Számla kiállítása

Cím

Cégnév, székhely, adószám

(opcionális)

Cég nevére történő számla kiállítása

E-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig1

 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÖNKÉNTESEKKEL KAPCSOLATBAN

Önkéntesnek való regisztráció során, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok és az önkéntesség ideje alatt keletkezett adatok.

Személyes adatok

Cél Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Vezetéknév, keresztnév

Önkéntes azonosítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Szerződés teljesítése

(Önkéntes szerződés)

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

E-mail cím, telefonszám, lakcím

Kapcsolattartás

Születési hely és idő

Önkéntes programba való felvétel és nyilvántartás, valamint jelentkező megfelelőségének, képességeinek felmérése

Végzettségre vonatkozó információk

Jelentkező munkaviszonyára vonatkozó információk foglalkoztatás formája, jelenlegi foglalkozása, jelenlegi munkahely

Önkéntes tevékenységre vonatkozó információk

Idegen nyelv ismeretével kapcsolatos információk

Önkéntesség időtartama

Jelentkező motivációjára vonatkozó információk

 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ESEMÉNYEN VALÓ FOTÓZÁS ESETÉN

Eseményen való részvétel során, a résztvevőkről készült kép és hangfelvételek.

Személyes adatok

Cél Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Képmás, hang

Promóciós anyagok előállítása, alapítvány munkásságának bemutatása, népszerűsítése, esemény dokumentálása Előzetes tájékoztatás és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

Jogos érdek

Érintett eredményes tiltakozásáig, de legkésőbb az adatkezelési cél megszűnéséig

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE NÉVJEGYKÁRTYÁK KEZELÉSE ESETÉN

Érintettek által átadott, névjegykártyán szereplő adatok.

Személyes adatok

Cél Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Névjegykártyán szereplő adatok (Név, telefonszám, e-mailcím, cím, beosztás)

Kapcsolattartás, kapcsolatépítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig1

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ŰRLAP KITÖLTÉSE ESETÉN

UWH munkásságához, szervezésében megvalósuló programokhoz kapcsolódó űrlap kitöltésével, érintett által önkéntesen megadott személyes adatok.

Személyes adatok

Cél Jogalap

Az adatkezelés időtartama

Egyénre vonatkozó adatok (pl.: név, elérhetőségi adatok)

Azonosítás, kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Önkéntes, érintett hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az űrlaphoz kapcsolódó program lezárultáig1

Űrlap kérdéseire adott további válaszok

Megjegyzések, információk közlése

1 Hozzájárulását a fent megadott címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár postai úton bármikor visszavonhatja, vagy gyakorolhatja az Önt megillető jogait.

3.      AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk Önt, hogy automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

4.      AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

Az adatok kezelésére, feldolgozására Szervezetünk, a honlap üzemeltetésével kapcsolatban, annak karbantartásával, frissítésével foglalkozó munkatársai, adományozás esetén értékesítéssel, pénzügyi és számvitellel foglalkozó kollégáink, önkéntes program esetén szervezetünk programért felelős munkatársai, valamint az események szervezése kapcsán, az abban résztvevő kollégák jogosultak.

5.      CÍMZETTEK

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

Címzett Továbbítás célja Továbbított személyes adatok kategóriái
Process Solutions Kft.

1134 Budapest, Váci út 33.

Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása Számlázáshoz, tranzakcióhoz szükséges adatok
Keystone-Inc Kft.

1062 Budapest, Bajza u. 50.

Honlap üzemeltetés, technikai háttér biztosítása Technikai azonosítók, sütik
OTP Mobil Kft. (Simple)

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32

Online tranzakció biztosítása Tranzakcióhoz szükséges adatok
Együttműködő partnerek (támogatók) Együttműködésben megvalósuló programok lebonyolítása, amennyiben ilyen fennáll Programok megvalósításához szükséges személyes adatok (bővebben a programhoz kapcsolódó tájékoztatóban informálódhat)

6.      AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Az adatbiztonság fenntartása azt jelenti, hogy garantálják a személyes adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és elérhetőségét (az engedélyezett célokra). A bizalmas jelleg azt jelenti, hogy az adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik jogosultak azokat felhasználni. A sértetlenség azt jelenti, hogy az adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az arra felhatalmazott felhasználóknak képesnek kell lenniük arra, hogy hozzáférjenek az adatokhoz, ha arra az engedélyezett cél érdekében szükségük van.

A fentieknek megfelelően UWH biztosítja, hogy a személyes adatok jogtalan és illetéktelen kezelése ellen, továbbá a Személyes Adatok véletlen elvesztése vagy károsodásának elkerülése érdekében megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeket az elveket akként hajtják végre, hogy megfelelő hardveres és szoftveres biztonsági intézkedéseket alkalmaznak (ideértve a fizikai belépési és rendszer-hozzáférési ellenőrzést, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). UWH megfelelő eljárásokat és technológiákat használ annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmét az adatok gyűjtésétől azok törléséig biztosítsa. UWH a jelen tájékoztató alapján kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azokat nem közli a tájékoztatóban meg nem jelölt harmadik féllel.

 7.      ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az adatkezelésben érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet UWH-tól arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy UWH módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Ön kérheti a Szervezettől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet UWH abban az esetben utasítja el, ha UWH a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor UWH a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön kérheti, hogy a személyes adatait UWH zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön egy érthető, átlátható tájékoztatást kapjon a személyes adatok kezeléséről, amely UWH által történik.